پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
دبیر خانه

واحد دبیر خانه

تلفن های مرکز:                               3 –56439990 داخلی:121-120

پست الکترونیکی:                             rk.dabirkhaneh@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                           عنوان شغلی

سرکار خانم پروانه شکاری                        مسئول واحد

سرکار خانم شهلا میرزانژاد                       اپراتور

 

شرح وظایف:

 

1-پرینت کلیه نامه ها و ارجاع به واحد مقصد

2-پاسخگویی به ارباب رجوع کلیه واحدها و علی الخصوص واحدهای صنفی و کلیه مغازهای تحت پوشش بهداشت محیط و

کارخانجات تحت پوشش بهداشت حرفه ای

3-ارسال نامه های پستی ادارات خارج و داخل رباط کریم و اجرای عملیات پستی و ثبت در دفتر مخصوص جهت پیگیری

4-PDFنامه های غذا و دارو و درمان ودارو و دیگر واحد ها

5-دریافت کلیه نامه های دادگاهی و ثبت به موقع رساندن به دلیل تاریخ دار بودن برخی نا مه ها

6-راهنمایی ارباب رجوع واحد بهداشت محیط جهت واریز وجوه به خزانه داری کل و واریزوجه جهت ثبت نام درآموزشگاه

اصناف

7-دریافت نامه از اداره پست و پس از ثبت وارجاع به واحد مذکور

8-جوابگویی به همکاران و ارباب رجوع جهت پیگیری نامه ها و در مواقع ضروری تماس با نامبردگان جهت دریافت نامه های

اصناف و اتحادیه

9-ارسال نامه ها به بیمارستان و ثبت در دفتر مخصوص جهت پیگیری های بعدی و دریافت نامه از بیمارستان و ثبت آن

10-ارسال و مراسلات نامه های دانشگاهی و پیگیری برخی پرونده های پرسنلی توسط تماس با تلفن

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi