پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه ای

تلفن های مرکز:                          6 – 56420590                   داخلی:221-220

پست الکترونیکی:                               rk.herfeie@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                            عنوان شغلی

جناب آقای مهندس محمد علی برمر                      کارشناس مسول واحد

سرکار خانم مهتدس  زهرا ملکی                           کارشناس واحد

سر کار خانم معصومه رمضانی                            انجام امور دفتری و مکاتبات

 

شرح و ظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

1-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از

وضعیت مربوط به آنها

2- انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای

صاحبان مشاغل و جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها وارگانهای ذیربط

3- برنامه ریزی جهت تأمین نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

4-نیاز یابی و ظرفیت سنجی در راستای درآمد زایی از طریق انجام معاینات شغلی کارگران در منطقه

تحت پوشش

5- حضور در جلسات شهرستانی ادارات ذیربط

6- اعلام برنامه های اجرایی به واحدهای بهداشت حرفه ای تحت پوشش

7- نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز تحت پوشش و اعلام پسخوراند و

راهکارهای لازم در جهت کیفیت بازرسی از کارخانجات

8- پیگیری در خصوص بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای کارخانجات در راستای تقویت کمیته

حفاظت و بهداشت کار طبق ماده 93 قانون کار

9- حضور در کمسیون بند 20 ماده 55 شهرداریها در خصوص بررسی صنایع آلاینده و مزاحم

10- ابلاغ کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهایمعاونت بهداشتی به واحد و پایش مستمر در

جهتاجرای دستورالعملها و بخشنامه ها

11- همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی فرایندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری

آنها

12- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای گروههای هدف

شرح و ظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

1- انجام بررسیهای لازم ( بازرسی )به منظور آگاهی از وضع بهداشتی محیط کار و وضعیت عمومی

کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش

2- کمک به تنظیم برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار با نظارت پزشک طب

کار

3- بررسی واحدهای صنعتی تازه تأسیس از نظر رعایت نکات و اصول بهداشتی

4- شناسایی مسائل کلی تهیه و توزیع آب آشامیدنی و پیاده کردن برنامه های مربوطه از جمله نمونه

برداری از آنها با همکاری بهداشت محیط

5- نظارت دائمی بر نحوه اجرای امور بهداشتی کلیه مؤسسات صنعتی و راهنمایی مسئولین مزبور به

منظور بهبود شرایط کار براساس قوانین کار

6- نظارت و پیگیری برحسن اجرای وظایف محوله مراکز بهداشت کار و خانه های بهداشت کارگری در

واحدهای تولیدی

7- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام در رفع مشکلات در زمینه بهداشت کار

8- تشکیل پرونه های پزشکی و ارجاع افراد شاغل برای ادامه معاینات و تکمیل پرونده ها به واحد طب

کار و شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار

9- نظارت و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای و انجام کلیه مسائل مربوط به آنها

10- اجرای برنامه های از پیش تنظیم شده جهت جلوگیری از بیمارییهای ناشی از کار

11- ارزشیابی و ارائه راهکارجهت نتایجاندازه گیریهای صورت گرفته عوامل زیان آور محیط کار بمنظور

کنترل وکاهش عوامل زیان آور محیط کار

12- همکاری در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای گروههای هدف

13- معرفی کارگاهها متخلف از موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی

14- هماهنگی درون بخشی باسایر واحدهای مرکز و ستاد منطقهر 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi