پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
بهداشت خانواده

واحد خانواده

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 230-231-232-233-  234


نام و نام خانوادگی                                 عنوان شغلی

 

سرکار خانم فاطمه قمرپور                             کارشناس مسئول واحد

سرکار خانم فرزانه متمول                             کارشناس برنامه سلامت مادران 

سرکار خانم رحیمه زارع                              کارشناس برنامه باروری سالم

سرکار خانم رقیه قاسمی                               کارشناس برنامه سلامت کودکان و نوزادان

سرکار خانم سولماز رئوفی                            کارشناس برنامه سالمندان

سرکار خانم بهاره امجدی                              کارشناس برنامه تغذیه در کودکان

سرکار خانم زهرا گلدانی                               تغذیه با شیر مادرو میانسالان (سرطان های شایع-سلامت بانوان و مردان ایرانی سبا-سما)

شرح وظایف کارشناسین

       شرح وظايف كارشناس مسئول واحدسلامت خانواده وجمعيت:

 • مشاركت دربرنامه ريزي هاي اجرايي وارائه طريق مناسب با شرايط منطقه اي
 • تشكيل وشركت در جلسات ،كميسيون ها ،كميته هاي فني وتخصصي بهداشت خانواده به منظور برنامه ريزي وبحث درزمينه حل مسائل ومشكلات
 • موجود وارائه نظرات مشورتي وتخصصي
 • تدوين وپيشنهاد پروژه هاي آموزشي ،اجرايي ومشاركت دراجراي آنها
 • تطبيق دستورالعمل هاي كشوري با شرايط محلي وتهيه استانداردهاوضوابط بهداشتي وتغذيه اي
 • بهره گيري ازاطلاعات وآمارهاي حياتي ،بهداشتي ،اجتماعي واقتصادي دربرنامه ريزي هاي منطقه اي
 • نظارت مستقيم برنحوه انجام كار واعمال استانداردهاوضوابط ابلاغ شده درواحدهاي تحت پوشش
 • تلاش براي دستيابي به روش هاي مناسب جلب مشاركت سازمانها ،نهاد ها ،موسسات وجامعه درسطح اجرايي وپيشبرد اهداف برنامه هاي واحد
 • پايش وارزشيابي برنامه هاي اجرايي تحت پوشش وگزارش نارسايي ها وتنگناها همراه با پيشنهاد وراه حل
 • تهيه برنامه هاي آموزشي حين خدمت بهداشت خانواده جهت رده هاي مختلف
 • همکاري موثر ومداوم با ساير واحدهاي بهداشتي درراستاي اهداف واحد
 • تهيه وتنظيم گزارش ازنحوه عملكرد وپيشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئولان ذيرربط

 برنامه سلامت كودكان و نوزادان  

                            کارشناس مربوطه:رقیه قاسمی                                                

 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان
 • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا)
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان
 • آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ در زمينه برنامه كودكان
 • تهيه مطالب آموز شي ـ‌ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشي كودكان
 •  عضويت در كميته كودك سالم
 •  عضويت در كميته مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال)
 • عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه
 •  هماهنگي جهت تشكيل كميته¬هاي كودك سالم ـ مانا ـ‌مرگ كودكان 59-1 ماهه
 • ورود اطلاعات آماری مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
 • جمع آوري فرمهاي تكميل شده موارد مرگ كودكان 59-1 ماهه
 •  ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
 • ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي
 •  برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 2 سال
 •  برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني کودک
 • هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته جهانی کودک
 • تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي
 • هماهنگی با امور دارو جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی ومکملهای مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگی با واحد گسترش جهت نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگي با مراكز تابعه و معرفي پرسنل جهت گذراندن کلیه کارگاههای آموزشی بر نامه کودکان
 • عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان

                  برنامه باروری سالم

                                                        کارشناس مربوطه : رحیمه زارع

 • تهیه برنامه عملیاتی باروری سالم
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه باروری سالم به تفکیک واحدهای تحت پوشش
 • انجام بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و  نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده در سطوح محیطی و پایش  فعالیتهای کاردانها  و کارشناسان  بهداشتی و بهورزان
 • توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 • تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه باروری سالم
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی سلامت باروری جهت دانشجویان، افراد تحت پوشش کمیته امداد ، دانش آموزان دبیرستانی ، اعضای بسیج خواهران ، کارمندان آموزش و پرورش ودیگر ادارات
 • جمع آوری و ارسال آمارهای ماهیانه از کلیه واحدهای بهداشتی  تابعه هرماه و جمع بندی و-ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه و ارسال به معاونت بهداشتی  
 •  برآورد و د رخواست اقلام  مورد نیاز شهرستان  در ابتدای هر سال و ارسال به معاونت بهداشتی    
 • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی   در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 • همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه باروری سالم
 • همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 • شرکت در جلسات و کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط
 •   طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها    
 • جمع‌آوری و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ارایه خدمات باروری سالم
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت روز جهانی جمعیت   
 • شرکت در برنامه پایش فصلی بیمه روستائی و پایگاههای مشارکتی                                             
 • تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر و تجهیزات مربوط به اجرای برنامه باروری سالم و مشاوره هنگام  از ازدواج
 • برنامه ریزی جهت درخواست و توزیع داروهای شاخه بهداشتی به صورت فصلی
 • برنامه ریزی جهت درخواست کلی و برآورد داروهای شاخه بهداشتی در انتهای هر سال
 • پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان
 • برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مختلف در سطوح مختلف و پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل
 • برآورد ، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز مراکز IUDگذاری ،مشاوره حین ازدواج  و....
 • آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص دستورالعملهای روشهای پیشگیری از بارداری ، مشاوره  باروری سالم  ، ...... و تهیه و توزیع متون آموزشی این برنامه جهت شهرستانهای تابعه
 • ثبت نامه های وارده و پیگیری تایپ وارسال مکاتبات مربوط به برنامه های سلامت باروری
 •   همکاری در دریافت آمار بیمارستان وپیگیری عدم ارسال آمار
 • نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان
 • جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 • هماهنگی جهت برگزاری کمیته های توبکتومی /، تنظیم و ارسال صورتجلسات
 

                    کارشناس برنامه سلامت مادران
 

                                           کارشناس مربوطه : فرزانه متمول

 • نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران
 • پایش وجمع بندی امتیازات پزشکان خانواده بر اساس چک لیست اختصاصی بیمه روستایی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد واحدهای تابعهدر برنامه سلامت مادران
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران (ستاد ومراکز)
 • شرکت در جلسات وکمیته های مرگ و میر مادران
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه مادران و ارائه به مسئول واحد سلامت خانواده
 • هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی
 • ارسال دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 • نظارت بر عملکرد پرسنل بهداشت خانواده (کارشناس و کاردان ماما،بهداشت خانواده ، و بهورزانتحت پوشش در شهرستان)
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان
 • بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهها ومراکز بهداشتی درمانی برا ساس چک لیست اختصاصی برنامه
 • برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ماما ، پزشک ، کاردان و کارشناس
 • هماهنگی جهت تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران
 • پیگیری مادران باردار مهاجرت کرده و پرخطر
 • آموزش نیروهای بدو استخدام (کاردان یا کارشناس بهداشتی ،ماما ،پزشک )

 کارشناس تغذیه با شیرمادر

                                   کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

 

 • تدوین ، اجرا ونظارت بر فعالیتهای آموزشی سطح شهرستان
 • نظارت بر مطالب وموادآموزشی تهیه شده توسط کارکنان درسطح شهرستان
 • جمع آوری ونگهداری آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 • تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدار کودک شهرستان براسال آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 • تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدارکودک شهرستان براساس آخرین پایش وپیگیری واطلاعات لازم توسط کمیته های بیمارستانی درجهت ارتقا وضعیت موجود
 • نظارت براجرای برنامه بیمارستان دوستدارکودک وارسال نتایج به معاونت بهداشتی  ازطریق ارزیابی مجدد وبررسی پایشهای انجام شده توسط بیمارستان
 • نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی بوسیله بازدیدهای تصادفی
 • نظارت ازطریق پایش برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر درسطح ادارات وسازمانها وداروخانه ها
 • برآورد و تنظیم درخواست کوپن و قوطی شیر مصنوعی مورد نیاز شهرستان
 • نظارت برتوزیع ومصرف شیرمصنوعی وارائه راهکارها ومداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده
 • برنامه ریزی وبرگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر و ارسال گزارش اقدامات به معاونت بهداشتی دانشگاه
 •       همانگی جهت برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر و ارسال صورتجلسه

کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

                                           کارشناس مربوطه : بهار امجدی

 • آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 • مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهها وخانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد، بالای صدک 97 ، زیر 3- انحراف معیار  و زیر صدک 3
 • برگزاری کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی)
 • بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و زیر 8 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 • اجرای طرح یک وعده غذای گرم در مهد روستا ها با همکاری بهزیستی به منظور کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • اجرای طرح حمایتی- مشارکتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه
 • توجیه نیروهای بدو ورود (پزشک،کارشناس،کاردان و...)
 • پایش برنامه براساس چک لیست نظارتیاز مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 • آنالیز چک لیست پایش برنامه بصورت سه ماهانه
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • شرح وظایف در برنامه مادران
 • آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری و شیردهی
 • مشاوره مادران باردار و مراجعینی که جهت مراقبت های پیش از بارداری مراجعه می کنند در زمینه تغذیه سالم  و تغذیه در دوران بارداری و شیردهی
 • بررسی میزان سوء تغذیه ، وزن گیری نامطلوب ،BMI  نامطلوب و کم خونی در مادران باردار
 • آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 • شرح وظایف در برنامه تغذیه نوجوانان،جوانان و مدارس
 • تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان ، نوجوانان وجوانان
 • همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی و مکمل یاری ویتامینD در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآن
 • شرح وظایف در برنامه سالمندان و میانسالان
 • آموزش کارکنان بهداشتی در خصوص تغذیه سالمندان و برنامه مکمل یاری
 • تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه
 • شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی
 • برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 • آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
 • برگزاري کلاس آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن
 • طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه
 • شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي
 • تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از معاونت بهداشتی
 • پيگيري اجراي استراتژيك تغذيه در بحران پس از ارسال برنامه توسط معاونت بهداشتی
 • آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 • آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذيه اي خانوارهاي فقير
 • طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط
 • شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد
 • هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي از معاونت بهداشتی
 • برنامه آموزشي پرسنل وبازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 • نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر
 • بررسی سنجش نمک یددار تصفیه شده در مدارس روستایی
 • شرح وظايف دربرنامه مکمل یاری آهن
 • آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن  علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل آهن در گروههاي در معرض خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار،دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون)
 • آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن

 

کارشناس مربوطه : سولماز رئوفی

                        تهیه برنامه عملیاتی سلامت سالمندان

 • تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 • انجام  بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهه و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان براساس چک لیست برنامه
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 • تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه سالمندان
 • جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان ) و فعالیتهای آموزشی نیز فصلی وارسال آمار( برنامه شیوه زندگی سالم ) شش ماهه به معاونت بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به سالمندان
 •  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 • همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندی
 • همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 • شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه
 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط
 • پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی سلامت سالمندی
 • هماهنگی جهت تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر و تجهیزات مربوط به اجرای برنامه سلامت سالمندی
 •  نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و .... در سطح شهرستانهای تابعه و واحدهای محیطی
 • آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص برنامه بهبود شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

 

کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

           تهیه برنامه عملیاتی سلامت میانسالان(سرطان های شایع-سلامت بانوان ومردان ایرانی سبا-سما)

 • تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه میانسالان به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 • انجام  بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان
 • توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 • تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه میانسالان
 • جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامه میانسالان) به معاونت بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به  میانسالان
 •  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 • همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت میانسالان
 • همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 • شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه
 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط
 • پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان
 •  

 

 

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi