دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • تماس با ما
 • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

برنامه داوطلب سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
واحد گسترش شبکه
 

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 240-241-242-243-244

نام و نام خانوادگی                                       عنوان شغلی

سرکار خانم نفیسه طباطبایی                     کارشناس مسئول واحد
سرکار خانم زهرا عسگری                           کارشناس واحد
سرکار خانم مریم سلیمی                             کارشناس واحد
سرکار خانم سمیه نجفی                              کارشناس واحد

 

معرفی واحد:

گسترش شبکه وظیفه حمایت و پشتیبانی کلیه واحدهای ستادی و محیطی را بر عهده داشته و تأمین منابع انسانی ، منابع فیزیکی،‌تجهیزات و زیرساخت ها توسط این واحد صورت می پذیرد. برنامه های متنوعی که تحت نظر این واحد اجرا می شوند عبارتند از: پزشک خانواده و بیمه روستایی، امور بهورزی، بهبود استاندارد منابع فیزیکی، پروژه های عمرانی، طرح و گسترش شبکه، جلب مشارکت مردمی، پایش و نظارت، نیروی انسانی، برونسپاری و واگذاری به بخش خصوصی. یکی از وظایف مهم این واحد بسط و توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شامل مراکز سلامت جامعه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس ضوابط و مقررات طرح و گسترش و با در نظر گرفتن سه مولفه جمعیت ، پراکندگی جغرافیایی ونوع تقسیمات کشوری می باشد . همچنین تامین و تعمیر تجهیزات اداری و پزشکی و استاندارد سازی فضای فیزیکی مراکز یاد شده و در کل پشتیبانی از واحدهای محیطی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم از مهمترین فعالیتهای این برنامه می باشد.


وظایف واحد گسترش شبکه :
 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه سلامت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه
 • اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی
 • مکان یابی برای ایجاد یا  احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش
 • ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش
 • اولویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات
 • هماهنگی جهت هزینه کرد اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده
 • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی،جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح و تغییرات لازم در طرح گسترش ویا تبدیل واحدها
 • پیش بینی نیاز نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت به جمعیت تحت پوشش و تلاش در جذب و تأمین نیروی انسانی
 • بررسی سرانه مراجعین واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت و توزیع نیرو متناسب با نیاز  واحدها بر اساس استانداردهای ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت
 • تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره
 • برآورد نیاز، تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی
 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی جهت ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی
 • همکاری و هماهنگی در اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه
 • تعیین اولویت های نیازها و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود
 • تامین واحدهای بهداشتی استیجاری با عقد قرارداد با موجر در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح و گسترش
 • هماهنگی جهت تامین اعتبار لازم جهت ودیعه واحدهای استیجاری از دانشگاه
 • هماهنگی و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه واحدهای ستادی و محیطی
 • هماهنگی، برنامه ریزی، ارزیابی و گزارش گیری از تدوین و اجرای برنامه پایش از واحدهای محیطی
 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت جلب مشارکت های مردمی و سازماندهی خیرین سلامت
 • برقراری ارتباط ،هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب مشارکت آنها در برنامه ریزی بهداشتی
 • - برنامه ریزی جهت اجرای برنامه داوطلبان سلامت در مراکزسلامت جامعه شهری و روستایی و پایگاه های سلامت
 • - برنامه ریزی جهت افزایش دانش مهارتهای علمی و اجتماعی و عملی داوطلبان سلامت 
 • نظارت بر اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده و فراهم سازی سازو کار اجرای برنامه در سطح شهرستان از جمله جذب و توزیع نیروی انسانی متناسب با استانداردها، محاسبه حقوق تیم سلامت و پیگیری پرداخت به موقع آن، محقق سازی دستورالعمل اجرایی و تفاهم نامه بیمه روستایی
 • جذب،‌آموزش و توزیع بهورزان در خانه های بهداشت و نظارت بر عملکرد ایشان
 
برنامه ها ی واحد گسترش شبکه شهرستان رباط کریم

برنامه طرح گسترش

برنامه طرح گسترش با تامین دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و پیش بینی منابع مورد نیاز به منظور ایجاد و راه اندازی واحدهای خدمات و پوشش برنامه های تدوین شده بر اساس دفاتر طرح و گسترش شبکه ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده ، سطح بهداشت افراد جامعه را افزایش داده و سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه را ارتقاء می دهد. طرحهای گسترش مبنای برنامه ریزی برای تامین دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و پیش بینی منابع مورد نیاز به منظور ایجاد و راه اندازی مراکز ارائه خدمات در شبکه های بهداشتی و درمانی کشور است .هم اکنون طبق طرح گسترش مصوب مرکز بهداشت رباط کریم به 100% پیش بینی انجام شده در سال 85 دست یافته ولی باتوجه به مهاجرت پذیری و جمعیت روبه رشد منطقه به ویژه قرارگیری پروژه های مسکن مهر در شهر پرند و شهرک آبشناسان، طرح جدید متناسب با نیاز جمعیتی فعلی تهیه و جهت تصویب تقدیم وزارت بهداشت شده است که طبق پیش بینی جدید لزوم راه اندازی دو مرکز سلامت جامعه جدید و 3 پایگاه سلامت دیگردر شهر پرند الزامی می باشد.

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی(خانم زهرا عسگری)

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم  دارای 6  مرکز مجری بیمه روستایی که در مجموع دارای 9  پزشک و 9 ماما می باشد  و 10خانه بهداشت و 2 پایگاه روستایی را  تحت پوشش دارد. ارائه خدمات بهداشتی در این روستا در طی دهگردشی ها توسط تیم پزشک خانواده انجام می گردد.

برنامه امور بهورزی(خانم زهرا عسگری)

در زمینه امور بهورزی واحد گسترش فعالیت هایی از جمله جذب، آموزش و توزیع بهورزان را بر عهده داشته و نظارت بر عملکرد بهورزان خانه های بهداشت از طریق پایش فصلی ،توانمندسازی  و حساس سازی تیم سلامت در خصوص پایش و آموزش بهورزان تحت پوشش، نیاز سنجی آموزشی و هماهنگی با دیگر واحدهای ستادی در خصوص تهیه برنامه باز آموزی سالیانه  بهورزان و مربیان آنها، تشکیل شورای بهورزی  در ستاد مرکز بهداشت  به صورت فصلی با حضور نماینده بهورزان هر مرکز روستایی  جهت ایجاد ارتباط مستقیم کارشناسان ستادی در جهت رفع اشکالات و ابهامات کاری وپاسخگویی به سوالات بهورزان ،تشکیل شورای بهورزی  در مرکز بهداشتی  درمانی به صورت فصلی  جهت هماهنگ نمودن تیم سلامت با بهورزان تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی از مهمترین اقدامات این واحد می باشد.
 در حال حاضر   تعداد 10 خانه بهداشت فعال با حضور 22 بهورز و 6 کاردان مربی در حال ارائه خدمت به مردم روستا ها می باشند که تحت پوشش 5 مرکز مجری برنامه بیمه روستایی فعالیت می نمایند. تعداد 6 کارشناس تیم سلامت خانواده در مراکز بیمه روستایی شاغل هستند که وظیفه نظارت و پایش عملکرد و آگاهی بهورزان بر عهده ایشان می باشد. شبکه بهداشت رباط کریم  فاقد مرکز آموزش بهورزی و مربیان دوره دیده جهت آموزش بهورزان می باشد.اکثریت بهورزان بومی و رسمی می باشندودارای مدرک دیپلم هستند.
بهبود استاندارد  و پروژه های عمرانی(خانم مریم سلیمی)

با توجه به اهمیت فضاهای فیزیکی در کیفیت ارائه خدمات ،بهبود استاندارد منابع فیزیکی، ساخت ،تعمیر و تجهیز واحدهای بهداشتی یکی از اولویتهای گروه گسترش شبکه می باشد که بخش مهمی از منابع را به خود اختصاص می دهد بنابراین پیش بینی و پیگیری دریافت اعتبارات از منابع مختلف برای اجرای پروژه های عمرانی ، تعمیر، تجهیز و نگهداری واحدها در برنامه های عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که بر اساس طرح گسترش و با توجه به اعتبارات تخصیصی انجام می گیرد .
پیش بینی به موقع نیازهای تجهیزاتی، تعمیراتی و پروژه های عمرانی و دریافت به هنگام اعتبارات لازم، علاوه بر این که موجب بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات سلامت به مردم می شود از هدر رفت منابع موجود به دلیل اهمال در حفظ ونگهداری آنها جلوگیری می نماید. با توجه به مطالب پیشگفت و با توجه به قدمت بالای واحدها از لحاظ ساختمانی ، طبعا" تجهیزات فنی و اداری واحدها هم بسیار مستهلک شده اند که مطمئنا" در صورت ادامه این روند تاثیرات سوئی بر عملکرد مراکز ، خانه ها و پایگاه های بهداشتی خواهند داشت.
با عنایت به اجرای طرح تحول نظام سلامت و تأمین نسبتاً مطلوب منابع مالی ، مرکز بهداشت رباط کریم از سال 93 اقدام به نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده و ساخت و راه اندازی واحدهای جدید طبق طرح گسترش مصوب خود نموده در این راستا تعداد 8 خانه بهداشت ، 7 پایگاه سلامت، 2 مرکز شهری و 2مرکز روستایی ساخته شده و دو مرکز سلامت جامعه شهری و 2 مرکز سلامت جامعه روستایی بهسازی شده اند. هم اکنون پروژه های در دست اجرای این مرکز شامل 1 مرکز روستایی ، 1 پایگاه سلامت روستایی می باشد و تعداد یک مرکز روستایی و 2 پایگاه سلامت روستایی و یک خانه بهداشت نیز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار می باشند، که در صورت تکمیل کل واحدهای تحت پوشش این مرکز بهداشت مناسب و بهبود استاندارد خواهند شد.  در زمینه تأمین تجهیزات نیز با تخصیص اعتبارات طرح تحول سلامت 100% واحدهای شهری و 80% واحدهای روستایی بهبود استاندارد شده اند.

جلب مشارکت مردمی  و خیرین سلامت(خانم سمیه نجفی)

در زمینه برنامه جلب مشارکت مردمی،مرکز بهداشت رباط کریم  دارای 433  داوطلب سلامت در  مراکز و پایگاه های سلامت (24واحد مجری) درحال اجرای برنامه  درواحدهای تحت پوشش می باشد . که در هر مرکز یک نفر از پرسنل بهداشت خانواده پس از شرکت در کارگاه آموزشی برنامه رابطین، با استفاده از کتابچه های موجود و مطالب برگرفته از فصلنامه های مربوطه، اقدام به برگزاری کلاس های هفتگی جهت رابطین سلامت می کند . همچنین باتوجه به مناسبتهای بهداشتی جهت داوطلبان دوره های فوق برنامه شامل برگزاری  کلاس های  آموزشی ، اردو ، بازدید از کارخانجات مواد غذایی ، برگزاری جشنواره غذا و جشن رابطین وتقدیروتشکرازداوطلبان سلامت نمونه برگزار می گردد . داوطلبان سلامت پس از دریافت آموزش ها و کسب مهارت های لازم جهت آموزش مردم ، پیام های بهداشتی را به خانوارهای تحت پوشش خود و مردم محله منتقل نموده و در صورت مشاهده مشکلات بهداشتی در منطقه موارد را به مسئولین بهداشتی گوشزد و پیگیری می کنند.

برون سپاری(خانم مریم سلیمی)

گسترش بخش دولتی برای ارایه خدمات بهداشتی در شهرها به دلیل ممنوعیت ایجاد واحدهای جدید، نبودن منابع برای تملک، احداث یا خرید ساختمان و استخدام نیرو، دشوار است. خرید خدمت از بخش غیردولتی (برون سپاری خدمت) می تواند بستر لازم را برای بهره مندی جمعیت از خدمات استاندارد فراهم کند. شبکه بهداشت رباط کریم به عنوان یکی از اولین شبکه های بهداشتی است که در سال 1385 با اجرای پروژه برونسپاری اقدام به برونسپاری خدمات در منطقه سلطان آباد (بهارستان) نمود و پس از انحلال آن، با عقد تفاهم نامه با بخش خصوصی ،در مناطق پرجمعیت و فاقد فضای فیزیکی از جمله نسیم شهر اقدام به برونسپاری نمود و هم اکنون با مجوزهای قانونی و فرمت قرارداد موجود در شهر رباط کریم که فاقد واحد ملکی برای ارائه خدمات سلامت و راه اندازی پایگاه می باشد سه پایگاه بازارک، وحیدیه و فرهنگیان را واگذار نموده است.
اسناد مالکیت(خانم مریم سلیمی)
حفظ، حراست و نگهداری، سه اصل مهم در صیانت از بیت المال و اداره اموال دولتی می باشد. این واحد علاوه بر شناسایی واحدهای ملکی و اموال غیرمنقول از دهه 80 نسبت به فهرست اموال غیرمنقول و بررسی مستندات موجود اقدام نموده  و تا کنون موفق به اخذ 14 سند ملکی از 31 واحد ملکی موجود شده است. لازم به ذکر است سند تک برگی برای برخی واحدهای ملکی که از جانب شهرداری واگذار شده اند  صادر نخواهد شد و هم اکنون 7 پرونده در حال پیگیری اخذ سند مالکیت می باشند.

نیروی انسانی(خانم سمیه نجفی)

واحد گسترش وظیفه برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی و نیز آموزش و باز آموزی کارکنان در بخش بهداشت را برعهده دارد که تامین نیروی انسانی از طریق برآورد نیرو بر اساس ضوابط طرح گسترش و تشکیلات سازمانی مراکز ارائه خدمات می باشد. اهم فعالیت های این واحد در حوزه نیروی انسانی عبارتند از:
جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز از طریق قرارداد خرید خدمت، نیروهای انتقالی و مأمور و استخدامی، طرحی
ارتقائ سطح آگاهی و مهارت کارکنان از طریق اجرای برنامه های آموزش کارکنان بدوخدمت
تعیین سرانه مراجعه و زمان سنجی خدمات بمنظور استاندارد نمودن فعالیت کارکنان و توزیع مناسب   نیروی انسانی
نظارت بر عملکرد نیروهای خرید خدمت شده

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)(خانم سمیه نجفی)

پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم اطلاعات الکترونیکی از سابقه درمانی و سلامت فرد است که قابل توسعه ، امن و قابل دسترس توسط مراکز درمانی می باشد. این سهولت در دسترسی به اطلاعات کامل از سابقه درمانی بیمار، موجب بهبود مراقبت ، تمرکز اطلاعات و در نتیجه کاهش خطاهای تشخیص پزشکی می شود. پرونده الکترونیک سلامت یک پرونده کاملا محرمانه از اطلاعات بهداشتی و درمانی شخص از بدو تولد تا زمان مرگ است. هدف این پرونده مراقبت مستمر و با کیفیت از بیمار است. با این که این سامانه توسط کلیه کارکنان و واحدهای ستادی قابل استفاده می باشد واحد گسترش به عنوان متولی آن وظیفه کنترل  و گزارش گیری از اطلاعات جامعی نظیر تعداد جمعیت ثبت شده، جمعیت فعال ، درصد ثبت تلفن همراه، میزان رضایتمندی از ارائه خدمات و... را بر عهده دارد.

پایش و نظارت

در راستای رسیدن به اهداف بهداشتی وارتقائ سطح سلامت مردم ، پایش و نظارت بایستی از برنامه  های قابل اجرا در واحدهای بهداشتی درمانی انجام پذیرد. عمده پایش واحدهای ستادی ازواحدهای تابعه  به صورت فصلی می باشد ولی دربرخی موارد بنا به ضرورت،پایش به صورت سرزده و گاه به صورت شش ماهه انجام می پذیرد . وظیفه برنامه ریزی، زمان بندی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه پایش توسط واحدهای ستادی، دریافت انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات پایش کنندگان و پایش شوندگان و بررسی در کمیته فنی پایش، برگزاری کمیته پایش به صورت فصلی بر عهده واحد گسترش می باشد.
 

دفعات مشاهده: 2385 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نیروی انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نیروی انسانی :

کارشناس مربوطه :سرکار خانم معصومه امینی

 

معرفی برنامه :از آنجا که فلسفه اصلی مراقبت های اولیه بهداشتی را توزیع عادلانه منابع بهداشتی تشکیل می دهد به طوری که دسترسی آسان و مستمر جامعه به مراقبت ها و خدمات بهداشتی برای تمامی آحاد مردم در نزدیک ترین محل زندگی خود میسر گردد بنابراین تامین و توزیع مناسب نیروی انسانی یکی از مهم ترین وظایف این واحد جهت تحقق این هدف می باشد

شرح وظایف :

 • برآورد نیروی انسانی فنی و اداری مورد نیاز شبکه،
 • متناسب سازی حجم خدمات با تعداد نیروی انسانی مورد نیاز،
 • اولویت بندی نیروهای مورد نیاز برای استخدام نیرو،
 • هماهنگی جهت جذب مجوزهای استخدامی،
 • بازنگری و پیشنهاد اصلاح تشکیلات،
 • تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره
 • ارسال آمار و گزارشات ماهانه و فصلی
 • به روزکردناطلاعاتنیرویانسانیازطریقوروداطلاعات

 


دفعات مشاهده: 2356 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امور بهورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

امور بهورزی

کارشناس مربوطه:سرکار خانم زهرا عسگری

 

معرفی برنامه :در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور اولین سطح تماس جامعه با واحدهای رسمی کشور خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است. خانه بهداشت که واحدی مستقر در روستا است تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت می‌کند و نیروی انسانی شاغل در خانه‌های بهداشت بهورزان بومی هستند که براساس ضوابط و مقررات خاص (آیین نامه بهورزی) انتخاب و پذیرش شده و آموزش‌های لازم را در مرکز آموزش بهورزی( که تحت نظارت مستقیم مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می‌کند) می بینند.

با توجه به گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان باید بعد از فارغ التحصیلی نیز تحت آموزش‌های مداوم قرار بگیرند و واحد گسترش متولی این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • پیشنهاد جهت جذب دانش آموزی بهورزی مورد نیاز طبق تشکیلات
 • بازآموزی و نوآموزی بهورزان
 • توانمندسازی مربیان
 • آزمون علمی نیم سال و سالیانه بهورزان و مربیان بهورزی مراکز روستایی
 • برگزاری شورای مربیان ستادی
 • برگزاری شورای مربیان محیطی
 • پایش از خانه های بهداشت
 • همکاری با فصلنامه بهورز درخصوص تعیین نیازهای آموزشی بهورزان مشارکت درتهیه مقالات
 • تجلیل از بهورزان و انتخاب بهورز نمونه در مراسم روز بهورز 12 شهریور ماه
 • نظارت بر حسن انجام سرشماری سالیانه توسط بهورزان
 • ارسال آمار فصلی و استخراج شاخص های بهداشتی از زیج واحدهای بهداشتی و تحلیل شاخص های زیج
 • تنظیم برنامه آموزشی تیم سلامت جهت خانه های بهداشت تحت پوشش

 


دفعات مشاهده: 2452 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پزشک خانواده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پزشک خانواده روستایی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم زهرا عسگری

معرفی برنامه :یکی از مهم ترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت، برنامه پزشک خانواده است. پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت و پاسخ گوی مستمر به افراد تحت پوشش اعم از سالم و بیمار و بدون توجه به اختلاف سنی، جنسی، اقتصادی ... و نوع بیماری از تولد تا لحظه مرگ می باشد. در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشک عمومی و تیم وی مسئولیت کامل سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی ،مسئولیت پیگیری سرنوشت وی را نیز به عهده دارند. یکی از موارد پیش بینی شده در ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای برنامه پزشک خانواده می باشد.

پزشک خانواده روستایی :در سال 1384 این برنامه همگام با سایر شهرستانها در این شهرستان نیز اجرا شد و طی آن کلیه روستاها ، تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار گرفتند. در حال حاضر 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی در سطح شهرستان مجری برنامه فوق می باشند و با اجرای این برنامه ،علاوه بر دستاوردهای بهداشتی سبب اشتغال زایی برای 10 نفر پزشک و 9ماما گردیده است.

شرح وظایف :

 • تامین نیروی انسانی پزشک و ماما مورد نیاز بر اساس جمعیت روستایی تحت پوشش
 • آموزش بدو خدمت به پرسنل جدید الورود پزشک و ماما ی تیم سلامت
 • محاسبه حقوق پزشک و ماما تیم سلامت
 • محاسبه کارانه روستایی مراکز با توجه به امتیاز پایش
 • پایش از برنامه در هر فصل
 • شرکت در جلسات هیئت امنا روستایی
 • نظارت بر انجام سرشماری سالیانه مراکز مجری و استخراج آمار جمعیتی
 • استخراج آمار و شاخص های برنامه بصورت فصلی و ماهانه
 • برنامه ریزی جهت آموزش وتوانمندی پرسنل تیم سلامت

پزشک خانواده شهری

کارشناس مربوطه:سرکار خانم معصومه امینی

این برنامه در منطقه شهری شهرستان از سال 91 با دو مرکز دولتی مجری برنامه و 3 پایگاه بهداشتی انطباق یافته شروع به فعالیت نموده است
، در واقع اقدامات زیربنایی صورت گرفته و برنامه در حال استقرار می باشد.


معرفی برنامه : محور اصلی این برنامه سلامت محوری و پیشگیری از بروز بیماریهاست که با نظارت مداوم تیم سلامت به سرپرستی پزشک خانواده بر تعداد مشخصی از جمعیت تحت پوشش اجرا می‌شود، تمام ایرانیان باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند و برای همه آنها پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شود و اطلاعات سلامت آنها حتی از پیش از تولد تا مرگ در آن درج شود.

اجرای این برنامه هم از سرگردانی مردم در انتخاب و مراجعه به پزشک جلوگیری می کند و هم هزینه های غیر ضرور را کاهش می‌دهد و سطح سلامت مردم را بالا می برد .

البته با اجرای این طرح مردم برای دریافت خدمات سلامت نباید مستقیم به پزشک متخصص یا فوق تخصص مراجعه کنند بلکه مسیر ارائه همه خدمات سلامت از پزشک خانواده می‌گیرد و در صورت نیاز به پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع صورت می‌گیرد و همه خدمات سطح اول پزشک خانواده رایگان است .

سلامت حقی اساسی برای انسانها و سرمایه‌ای ارزشمند برای تمام کشورهاست و تقریباً در تمام کشورها حکومتها حفظ و ارتقای سلامت مردمشان را از مهمترین وظایف خود می دانند . اگر چه هدف اصلی هر نظام سلامت عبارت از تأمین، حفظ و ارتقای سلامت است ولی علاوه بر این وظایف می‌توان وظایف دیگری را نیز برای نظامهای سلامت بر شمرد از جمله: افزایش امید به زندگی سالم، پاسخگویی به انتظارات معقول مردم، کاهش نابرابری بین گروههای مرفه و مستمند (عدالت در سلامت و محافظت مالی افراد در برابر هزینه‌های بیماری).

شرح وظایف :

 • تشکیل جلسات کمیته اجرایی شهرستان
 • تشکیل جلسات هماهنگی با اداره بیمه خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی
 • اطلاع رسانی به پزشکان و ماماها جهت ثبت نام در سایت
 • تماس با متقاضیان برنامه و معرفی آنان به 3 صندوق بیمه جهت عقد قرارداد
 • آموزش سامانه به کلیه افراد عقد قرارداد شده
 • نظارت بر ورود اطلاعات جمعیت تحت پوشش به سامانه
 • نظارت بر انجام ویزیت پایه جمعیت تحت پوشش هر پزشک
 • گزارش دهی از برنامه
 • پایش از برنامه

 


دفعات مشاهده: 2566 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سامانه یکپارچه سیب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سامانه یکپارچه سیب:

کارشناس مربوطه:سرکار خانم سمیه نجفی

 

معرفی برنامه :سامانه خدمات سلامت ایرانیان با هدف ایجاد تحول در فرایندهای ارائه خدمت و نظارت و پشتیبانی خدمات طراحی گردیده است بطوریکه متناسب با نیازهای امروز جامعه ،مهندسی حوزه های ارائه دهنده خدمات سلامت را بازطراحی نماید. این بازطراحی همه بخشهای مربوطه را دربرمی گیرد بخشهایی مثل بسته های خدمت ، گروه های هدف(گیرندگان واجدالشرایط هر خدمت)،ارائه دهندگان خدمت، نحوه کنترل ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان ،سطح بندی خدمات،اولویت بندی مسائل بهداشتی و درمانی مناطق کشور،مدیریت تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد و نیاز، رتبه بندی حوزه های ارائه خدمت و حوزه های مدیریت منطقه ای و ارائه بسته های پیشنهادی برای هر منطقه با هدف بهبود شاخص ها و اصلاح مشکلات و مسائل موجود طراحی و پیاده سازی گردیده است. نیل به اهداف فوق مستلزم طراحی یک مدل منسجم و یکپارچه در فرایندهای ارائه و مدیریت خدمت می باشد و چون در حال حاضر فاقد یک سیستم انسجام یافته هستیم بنابراین این پروژه یک نوع Reformیا باز مهندسی در سیستم محسوب می شود. باز مهندسی مورد نظر برای تولید یک سیستم یکپارچه،منسجم و با هارمونی مناسب همه بخشهای سلامت را چه در بخشهای ارائه خدمت (صف)و چه بخشهای ستاد در برمی گیرد . حوزه صف در بر گیرنده همه واحدهای ارائه خدمات مستقیم ،چه واحدهای متعلق به سیستم دولتی و چه غیر دولتی از قبیل مراکز بهداشتی درمانی ،خانه ها و پایگاه های بهداشتی درمانی ،مطب ها،دفاتر کار،داروخانه ها،بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،مراکز تصویربرداری ،مراکز آزمایشگاهی و.... می باشد.در حوزه های ستاد همه معاونتها و دفاتر مثل معاونتهای توسعه منابع،آموزشی،پژوهشی و بهداشت و درمان هم در لایه شهرستانی (شبکه ها) و هم در لایه دانشگاهی و در لایه ملی مد نظر قرار گرفته است. اینکه چه زنجیره ها و حلقه های فرایندی بین آنها وجود دارد تا کار در مراکز صف با بهره وری کامل و بصورت بهینه به انجام برسد چیزی که بسیاری از کارشناسان صاحب نظر قبل از آنکه در جریان توضیحات تفصیلی قرار گیرند به اشتباه تصور می نمایند،اینست که پروژه مورد نظر صرفاً پرونده الکترونیک سلامت شهروندان بوده و یا اینکه یک سیستم اتوماسیون فنی است که مهمترین هدفش مکانیزه کردن الکترونیکی امور سلامت بر بستر نظام جاری (آنچه که هم اکنون جاری و ساری است) می باشد.اما بواقع اینها فقط بخشهای نسبتاً کوچکی از کل پروژه بوده و مدیریت اصلاح شده گردش امور بخش پررنگ این برنامه محسوب می شود

شرح وظایف :

 • آموزش سامانه به کلیه پرسنل درگیر در برنامه با توجه به نوع دسترسی فرد به سامانه
 • ورود اطلاعات ساختاری واحد های بهداشتی به سامانه
 • نظارت ورود اطلاعات به سامانه
 • پیگیری اشکالات سامانه و انعکاس به معاونت بهداشتی دانشگاه
 • پیگیری مشکلات اتصال به شبکه اینترت واحدهای بهداشتی
 • پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران برنامه در هر سطح در واحدهای بهداشتی
 • گزارش گیری از برنامه

 


دفعات مشاهده: 3273 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گسترش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه ها و امور جاری واحد گسترش شبکه:

گسترش شبکه :

معرفی برنامه :یکی از وظایف مهم این واحد بسط و توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شامل مراکز بهداشتی

درمانی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت براساس ضوابط و مقررات طرح و گسترش و با در نظر گرفتن سه مولفه

جمعیت ، پراکندگی جغرافیایی ونوع تقسیمات کشوری می باشد . همچنین تامین و تعمیر تجهیزات اداری و پزشکی و استاندارد

سازی فضای فیزیکی مراکز یاد شده و در کل پشتیبانی از واحدهای محیطی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم از

مهمترین فعالیتهای این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی

شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه

 • اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی
 • مکان یابی برای احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش
 • ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش
 • الویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات
 • هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده
 • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی،جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح گسترش ویا تبدیل واحدها

- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی جهت ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی
 • همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه
 • تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشت

دفعات مشاهده: 2602 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
گسترش - ۱۳۹۶/۳/۱ -