شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری کارگاه تغذیه مادران باردار و شیرده در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۸ | 

کارگاه تغذیه مادران بارداروشیرده در تاریخ 96/6/6 توسط واحدتغذیه،سلامت خانواده وجمعیت جهت گروهی از مراقبین سلامت وبهورزان شاغل در واحدهای بهداشتی در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت رباط کریم برگزار گردید.
 گفتنی است این کارگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی پرسنل در خصوص تغذیه دوران پیش ازبارداری ، وزن گیری مادران بارداردردوران بارداری، نیازهای تغذیه ای دوران بارداری، تغذیه دوران شیردهی و نحوه ارائه خدمات مراقبتی به مادران بارداروشیرده دربرنامه طرح تحول نظام سلامت تشکیل شد.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.54182.fa
برگشت به اصل مطلب