شبکه بهداشت و درمان رباط کریم- اخبار روز
برگزاری کارگاه " زندگی سالم در دوره سالمندی" در شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 

کارگاه " زندگی سالم در دوره سالمندی" در تاریخ96/6/7 جهت گروهی از مراقبین سلامت و بهورزان شاغل در واحدهای بهداشتی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم برگزار شد.
این کارگاه با هدف ارتقا سطح آگاهی شرکت کنندگان در خصوص برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی برگزار شد.
گفتنی است جهت سنجش میزان افزایش آگاهی حاضرین پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای کارگاه بعمل آمد.
 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=55.1410.54208.fa
برگشت به اصل مطلب