ارتباط با مدیریت

 

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

شرح وظایف واحد

خانم نسیم محمدی                

مسئول کارگزینی

۳۲۲

دانلود فایل

معصومه رمضانی

*متصدی امور دفتری

*رابط آموزشی

۴۰۱

خانم فاطمه تیموری

بایگان

۳۰۱

خانم مریم حاجی صفر علی 

حضور و غیاب

۳۰۱

دانلود فایل

خانم مریم حاجی صفر علی 

رابط رفاهی

۳۰۱

دانلود فایل

خانم معصومه صالحی

*متصدی امور دفتری

*رابط ارزیابی عملکرد کارکنان

۳۳۱

 

خانم اعرابیان

 مسئول امور قراردادها

۳۵۷

دانلود فایل

خانم اعرابیان

مسئول آمار

۳۵۷

دانلود فایل

آقای محمد رضا بابایی

حقوقی

۲۸۷

دانلود فایل

آقای شاهین عاقبتی

مسئول تدارکات

۳۳۲

دانلود فایل

آقای احمدی نسب

مسئول جمع آوری سندهای مالی

۳۳۱

آقای خسرو آشوری

نقلیه

۳۳۳

آقای جواد یاری

 انبار ملزومات

۳۳۵

دانلود فایل

خانم ندا شاهمرادی

 دبیر خانه

۱۲۱

دانلود فایل

خانم شهلا میرزا نژاد

  دبیرخانه

۱۲۰

 
Template settings