ارتباط با مدیریت

جهت مشاهده روی دانلود فایل کیک نمایید

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

دانلود فایل

فرآیند گزارش دهی ، ارجاع و ارسال نمونه بیماری تب کریمه کنگو توضیح داده شده است.

فلوچارت مراقبت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF

1

  دانلود فایل

فرآیندتشخیص ، درمان و پیگیری بیماری مالاریا توضیح داده شده است.

فلوچارت درمان و پیگیری مبتلایان به مالاریا

2

  دانلود فایل

فرآیند گزارش ، تشخیص ،پیگیری و بررسی اطرافیان بیماری تب مالت توضیح داده شده است.

فلوچارت مراقبت بیماری تب مالت

3

  دانلود فایل

نحوه گزارش دهی به سطوح مختف بهداشتی فرد حیوان گزیده توضیح داده شده است.

مراقبت حیوان گزیدگی

4

دانلود فایل 

نحوه گزارش دهی ، ارجاع و پیگیری بیماری سرخک توضیح داده شده است.

مراقبت سرخک

5

  دانلود فایل

نحوه پذیرش ، بیماریابی ، درمان و ثبت سامانه بیماری پدیکلوزیس توضیح داده شده است.

فرآیند مراقبت پدیکلوزیس

6

  دانلود فایل

درباره اقدامات لازم در مراکز بهداشتی ، گزارش و پیگیری فرد حیوان گزیده توضیح داده شده است.

مراقبت حیوان گزیده

7

  دانلود فایل

نحوه تشخیص ، درمان ، گزارش و پیگیری بیماری سالک توضیح داده شده است.

مراقبت سالک

8

دانلود فایل 

درباره انواع ، نحوه پیگیری ، گزارش و ارجاع بیماری سیاه زخم توضیح داده شده است.

مراقبت سیاه زخم

9

  دانلود فایل

نحوه گزارش ، ارجاع و پیگیری مورد مثبت هاری توضیح داده شده است.

مراقبت هاری

10

  دانلود فایل

مراحل تشخیص ،درمان وپیگیری بیماران مبتلابه ایدز توضیح داده شده است.

فلوچارت بیماریابی ایدز

11

  دانلود فایل

نحوه برخورد با مورد مشکوک به سل ومراحل تشخیص ،درمان وپیگیری بیماران مبتلابه سل توضیح داده شده است.

فلوچارت بیماریابی سل

12

Template settings