ارتباط با مدیریت

 

                                             

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

خانم مهندس الهام بارانی زاده

کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات

مسئول شبکه ،پورتال ، اتوماسیون،سخت افزار،نرم افزار

140

141

Template settings