ارتباط با مدیریت

                                         جهت مشاهده شرح وظایف پرسنل امور مالی اینجا کلیک نمائید.

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

جناب آقای  حسین جان پرور

رئیس امور مالی

جهت مشاهده

رزومه کلیک نمایید

310

آقای داریوش حسین پور           

دریافت و پرداخت(حقوق و دستمزد)

314

سر کار خانم مریم اوریات                     

رسیدگی و صدور سند

431

سر کار خانم زهرا عباس نیا          

مسئول اعتبارات و صدور سند

311

آقای رحمان بیگدلی               

امین اموال

152

سرکار خانم پروین کرمی                   

بایگانی ومسئول درامد و بیمه گری

312

Template settings