ارتباط با مدیریت

 

 

دانلود فایل

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

 دانلود فایل

مراحل اجرایی طراحی رسانه

فرایند طراحی رسانه

1

دانلود فایل 

مراحل اجرایی جذب سفیر سلامت خانوار

فرایند خودمراقبتی فردی

2

دانلود فایل 

مراحل اجرایی

فرایند خودمراقبتی سازمانی

3

دانلود فایل 

 

فرایند خودمراقبتی اجتماعی

4

دانلود فایل 

فرایند جذب داوطلبان سلامت از بین مراجعه کنندگان پایگاه/ خانه بهداشت

فرایند داوطلب سلامت محله

5

دانلود فایل

مراحل اجرایی جذب سفیر سلامت طلبه

فرایند سفیر سلامت طلبه

6

دانلود فایل 

مراحل اجرایی جذب سفیر سلامت دانش اموز

فرایند سفیر سلامت دانش آموز

7

دانلود فایل 

مراحل اجرایی جذب سفیر سلامت دانشجو

فرایند سفیر سلامت دانشجو

8

دانلود فایل 

مراحل اجرایی تشکیل گروه خودیار

فرایند گروه های خودیار

9

Template settings