ارتباط با مدیریت

 

جهت مشاهده روی دانلود فایل کیک نمایید

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

دانلود فایل

پمفلت های آموزشی از معاونت در مناسبت های مختلف دریافت و در صورت نیاز تکثیر و در اختیار مراکز قرار می گیرد

فرایند ارسال پمفلت و بوکلت های آموزشی

1

 دانلود فایل

درخواست های دارویی جمع آوری شده – چک و خرید انجام می شود- پایش فصلی از مراکز – انبار گردانی – چک مصرفی بر اساس سامانه – برنامه ریزی دارو رسانی

فرایند کاری واحد داروئی

2

دانلود فایل  

دریافت درخواست های چک شده – جمع آوری داروهای مورد نیاز – تحویل داروهای خریداری شده – تحویل درخواست های داروئی به مراکز

فرایند کاری انبار داروئی

3

دانلود فایل  

جمع آوری درخواست – خرید درصورت عدم موجودی – ارسال به معاونت- دریافت دارو از معاونت و تحویل به واحد

فرایند بررسی درخواست واحد بیماریها

4

دانلود فایل 

برنامه ریزی اولیه پایش – ارسال به گسترش و اطلاع رسانی برنامه نهایی پایش به مراکز

فرایند برنامه ریزی پایش از مراکز

5

دانلود فایل 

بر اساس برنامه کاری و مدت زمان تحویل دارو از شرکت ها –دارو رسانی تعیین و اعلام می شود

فرایند برنامه ریزی دارورسانی به مراکز

6

دانلود فایل

بر اساس دستورالعمل دریافتی از معاونت و شرح وظایف نیروها جهت کار در مراکز آموزش داده می شوند

فرایند آموزش پرسنل جدید الورود

7

دانلود فایل  

به صورت فصلی بر اساس چک لیست ارزیابی نمره ها جمع بندی و به گسترش با نامه ارسال می شود.

فرایند تخصیص ضرایب کارانه به پرسنل بیمه روستائی

8

دانلود فایل  

درخواست مکمل و شیرخشک از بهداشت خانواده دریافت و بر اساس نیاز خریداری و تحویا داده می شود

فرایند بررسی درخواست واحد بهداشت خانواده

9

دانلود فایل

درخواست مراکز- جمع بندی – نظارت دو واحد بر روی درخواست ها- ارسال مورد نیاز به مالی و مدیریت – درخواست به شرکت ونهایتا تحویل دارو

فرایند خرید دارو

10

دانلود فایل

حواله های خروج چک – سندها در حضور واحد مالی چک می شود -سامانه داروئی چک و در روز معیین توسط نماینده معاونت انبار گردانی در حضور ایشان انجام می شود

فرایند انبار گردانی

11

دانلود فایل  

بر اساس لیست تهیه شده در انبار و مراکز داروهای تاریخ نزدیک اعلام می شود که یا با سایر شبکه ها و یا داروخانه ها و یا بیمارستان جا به جا می شود و یا به معاونت برای اردوهای جهادی اعلام می گردد

فرایند جابه جایی اقلام تاریخ نزدیک

12

دانلود فایل  

بر اساس تاریخ های اعلام شده واحد داروئی مسول دارو – دفتر دارویی و سامانه ثبت را مورد ارزیابی قرار و پسخوراند پایش از مراکز دریافت و نتیجه کار به گسترش و معاونت اعلام می گردد.

فرایند پایش دارویی از مراکز تحت پوشش

13

دانلود فایل  

بر اساس تاریخ اعلام شده داروهای مورد نیاز مراکز جمع آوری و در روز دارورسانی از ستاد به مرکز منتقل –توسط مسئول دارو چک شده وارد سامانه و مورد استفاده قرار می گیرد

فرایند دارو رسانی

14

دانلود فایل

مصرفی و موجودی دارو در مراکز بر اساس آمار ارسالی و سامانه مدیریتی سینا چک و مورد ارزیابی قرار می گیرد

فرایند بررسی مصرفی و موجودی

15

Template settings