ارتباط با مدیریت
            
 
 
نام ونام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
سیده فاطمه موسویان کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت ۲۵۱
سمانه اصغری کارشناس آموزش سلامت ۲۵۲
پیمان یزدانی کارشناس آموزش سلامت ۲۵۰
Template settings