ارتباط با مدیریت

                                    

                        جهت مشاهده شرح وظایف پرسنل واحد بهداشت محیط اینجا کلیک نمائید. 

نام ونام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
آقای محمد غفوری کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط ۲۸۰
آقای مهدی کاظم پور کارشناس بهداشت محیط و آمار ۲۸۳
خانم آزاده بدیحی نیا کارشناس بهداشت محیط آب و فاضلاب ۲۸۵
خانم سمانه سالاروند
کارشناس بهداشت محیط ۲۸2
خانم  دکترفاطمه جباری کارشناس بهداشت محیط ۲۸۱
خانم حمیده بهپور
متصدی امور دفتری واحد بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای ۲۸۴

 

 
Template settings