ارتباط با مدیریت

                                                 جهت نمایش شرح وظایف واحد توسعه شبکه(گسترش) اینجا کلیک نمائید.

 
نام ونام خانوادگی عنوان شغلی
شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
سرکار خانم سیده نفیسه طباطبایی              کارشناس مسئول واحد گسترش ۲۴۰
سرکار خانم فاطمه ویسی کارشناس بهبود استاندارد  ، جلب مشارکت مردمی  ، خیرین سلامت و پایش و نظارت -کارشناس پرونده الکترونیک ( سامانه های سیب و سینا) 
۲۴۱

سرکار خانم معصومه امینی     

کارشناس برون سپاری و اسناد مالکیت و نیروی انسانی، طرح گسترش  ۲۴۲
سرکار خانم سحر صفایی   کارشناس برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و امور بهورزی ۲۴۳
سرکار خانم  فاطمه رحیمی  
کارشناس گسترش(پروژهای عمرانی) ۲۴۴
Template settings