ارتباط با مدیریت

 

 

 

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی

خانم جمانه صلح میرزایی

مسئول واحد دهان ودندان

520

 

 

 

 

Template settings