ارتباط با مدیریت

 

جهت مشاهده روی دانلود فایل کیک نمایید

معرفی فرآیند

نام فرآیند

ردیف

دانلود فایل

فلوچارت ارجاع مادر به کلاس آمادگی زایمان

فرآیند ارجاع مادران به کلاس امادگی زایمان

 

1

دانلود فایل

فرآیند تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه

 

فرآیند برنامه عملیاتی

2

دانلود فایل

اجرای برنامه جلسات هماهنگی

فرآیند جلسه مسئولین فنی

3

دانلود فایل

معرفی و بیان هدف کلی کلاسهای آمادگی زایمان

کلاس های آمادگی زایمان

4

دانلود فایل

آدرس مراکز دارای کلاس آمادگی زایمان

اطلاعات مراکز دارای کلاسها ی امادگی زایمان

5

دانلود فایل

معرفی خدمات مراکز بهداشتی در خصوص برنامه مادران

معرفی برنامه مادران و خدمات مراکز بهداشتی

6

دانلود فایل

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران

شرح وظایف مادران

7

دانلود فایل

فلوچارت مرکزمشاوره هنگام ازدواج سعادتمندی

فرآیند دریافت گواهی ازدواج(مرکزمشاوره هنگام ازدواج)

8

دانلود فایل

فلوچارت

فرایند ارائه خدمت میانسالان

9

دانلود فایل

فلوچارت

فرایند ارائه خدمت سالمندان

10

دانلود فایل

شرح وظایف کارشناس مشاوره شیر مادر

شرح وظایف کارشناس مشاوره شیر مادر

11

دانلود فایل

ادرس مراکز اتاق شیر1401

ادرس مراکز اتاق شیر

12

دانلود فایل1

دانلود فایل2

دانلود فایل3

فلوچارت پیگیری کودکان با کم وزنی شدید

فلوچارت پیگیری کودکان با کم وزنی شدید

13

دانلود فایل

فلوچارت برنامه تکامل

فلوچارت برنامه تکامل

14

دانلود فایل1

دانلود فایل2

فلوچارت اجرایی کودکان

فلوچارت اجرایی کودکان

15

دانلود فایل

فلوچارت اجرایی  نوزادان

فلوچارت اجرایی  نوزادان

16

Template settings