ارتباط با مدیریت

 

نام ونام خانوادگی
عنوان شغلی
شماره تماس مرکز:
۵۶۴۳۹۹۹۰-۳
۵۶۴۲۰۵۹۰-۶
شماره داخلی
آقای دکتر علی رجبی
معاون غذا و دارو شبکه
۵۲۵
آقای مهندس مجتبی ارسلانی
کارشناس  واحد نظارت برمواد غذایی،آرایشی  و بهداشتی
۵۳۱
خانم  مهندس نیر مداح
کارشناس۱ نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
۵۳۰
خانم مهندس محدثه مهدلو
کارشناس ۲نظارت برمواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
۵۳3
خانم مهندس سمانه رجبی
کارشناس۳ نظارت برمواد غذایی،آرایشی وبهداشتی
۵۳۳
آقای مهندس مریم شهامتی
کارشناس ۴نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
۵۳2
Template settings