ارتباط با مدیریت

 

دانلود فایل

معرفی دستورالعمل یا آیین نامه

نام دستورالعمل یا آیین نامه

ردیف

 دانلود فایل

معرفی: مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه بهورز-مراقب سلامت

 

 

بوکلت مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران-ویژه بهورز

1

 دانلود فایل

دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزای انسانی-سال 1401

دستورالعمل آنفلوآنزای انسانی

2

 دانلود فایل

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه ماما و پزشک عمومی

بوکلت مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران-ویژه ماماو پزشک

3

 دانلود فایل

دستور عمل کشوری مکمل یاری با ویتامین دی در مادران باردار

مکمل یاری با ویتامین دی در مادران باردار

4

 دانلود فایل

راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده

راهنمای تغذیه مادر باردار و شیرده

5

 دانلود فایل

ماده های 56-60 و 61 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

منتخب قانون سقط حوزه بهداشت

6

 دانلود فایل

طبقه بندی و شرح مختصر ماده های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

کتاب مجلد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

7

 دانلود فایل

دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوجین نابارور-سال1400

دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوجین نابارور

8

 دانلود فایل

جزوه آموزشی شامل بحران جمعیت و سالمندی،پیشگیری از سقط، عوارض روشهای هورمونی پیشگیری از بارداری، معایب تک فرزندی و...

جزوه بحران جمعیت وسالمندی

9

 دانلود فایل

متن کامل و ابلاغیه های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

10

 دانلود فایل

معرفی برنامه میانسالان

برنامه میانسالان

11

 دانلود فایل

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

بوکلت میانسالان

12

 دانلود فایل

معرفی برنامه سالمندان

برنامه سالمندان

13

دانلود فایل1


دانلود فایل2


دانلود فایل3


دانلود فایل4


دانلود فایل5


دانلود فایل6


دانلود فایل7

بسته خدمات ادغام یافته سلامت سالمندان

بوکلت پزشک

14

دانلود فایل1

دانلود فایل2

دانلود فایل3

دانلود فایل4

دانلود فایل5

دانلود فایل6

7 دانلود فایل

بسته خدمات ادغام یافته سلامت سالمندان

بوکلت غیرپزشک

15

 دانلود فایل

معرفی برنامه کودک سالم

برنامه کودک سالم

16

 دانلود فایل

بوکلت پزشک - بوکلت غیر پزشک

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

17

 دانلود فایل

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطغال -مانا

بسته خدمتی مراقبت مانا

18

 دانلود فایل

پرسشنامه تکاملی ASQ3 -ASQ3-SE

ASQ

19

 دانلود فایل

معرفی مرکز جامع تکاملی

معرفی مرکزجامع رشد و تکامل بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

20

 دانلود فایل

دستورالعمل  احیای پایه کودکان و شیرخواران

احیای پایه کودکان و شیرخواران

21

 دانلود فایل

کتابچه پیشگیری از سوانح و حوادث-1401

پیشگیری از سوانح و حوادث

22

 دانلود فایل

خوشمزه های تغذیه ای کودک

اولین خوشمزه های هیجان انگیز

23

دانلود فایل1

دانلود فایل2

کارت نمودار رشد

دفترچه پایش مراقبت کودک ترم

24

 

دانلود فایل1

دانلود فایل2

کارت نمودار رشد

دفترچه پایش مراقبت کودک نارس

25

 دانلود فایل

راهنمای تفسیر نمودارهای رشد نوزادان نارس

راهنمای ثبت نمودار رشد نوزادان نارس

26

 دانلود فایل

راهنمای کووید 19

راهنمای کووید در نوزادان وکودکان

27

 دانلود فایل

کارگاه  مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطغال -مانا

کارگاه مانا کشوری

28

 دانلود فایل

کتاب مراقبت از کسانی که دوستشان داریم ویژه والدین

کتاب حوادث- ویژه والدین

29

 دانلود فایل

دستورالعملهای -قطره آهن -قطره آ+د  

مکمل برنامه

30

 دانلود فایل

دفترچه نکات کلیدی تکاملی

نکات کلیدی

31

 دانلود فایل

راهنمای پایش ستادی

چک لیست برنامه ستادی

32

 دانلود فایل

راهنمای پایش غیر ستادی

چک لیست برنامه غیر ستادی

33

 دانلود فایل

برنامه ROP  -نوزادان نیازمند پیگیری رتینوپاتی

دستورالعمل رتینوپاتی نوزادان

34

 دانلود فایل

دستورالعمل مداخلات پیگیری کودکان پرخطر با استفاده از سامانه     MCMC

MCMC

35

 دانلود فایل

مشکلات نیازمند حرکات حسی - حرکتی

تحریکات حسی-حرکتی در نوزادان نارس

36

 دانلود فایل

Kmc  مراقبت آغوشی مادر ونوزاد-

مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

37

 دانلود فایل

راهنمای نمودار رشد

راهنمای کارت رشد نوزادان نارس

38

 دانلود فایل

معرفی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

39

 دانلود فایل

فلوچارت های اجرایی برنامه تغذیه با شیرمادر1401

فلوچارت های اجرایی برنامه تغذیه با شیرمادر

40

 دانلود فایل

دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر1401

دستورالعمل های برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

41

 دانلود فایل

منابع آموزشی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

42

Template settings